Nuria Blasco
Nuria Blasco
General Manager
Tepsa-Rubis
nuriablasco@tepsa.es